جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مستغلات ساختمان های ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/823

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات مستغلات ساختمان های ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات مستغلات ساختمان های ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 173.51 a9af900d-f1bd-4992-84a3-8b2811bbcfa7.pdf
آگهی روزنامه 48.91 aa85d75b-7242-4547-91f1-0e1a320cafb8.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 3320.98 665d5e3a-9588-44b1-bcbc-2b86695f8866.pdf
آگهی سایت 596.02 afde6ed3-a283-4c92-b030-13a0de4490f2.pdf