جزییات مناقصه و مزایده

روکش آسفالت شهرک ۳۷۲ واحدی و ترمیم و لکه گیری آسفالت شهرک ۲۵۰۰ واحدی مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

95/759

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

روکش آسفالت شهرک ۳۷۲ واحدی و ترمیم و لکه گیری آسفالت شهرک ۲۵۰۰ واحدی مجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

روکش آسفالت شهرک ۳۷۲ واحدی و ترمیم و لکه گیری آسفالت شهرک ۲۵۰۰ واحدی مجتمع
مسکونی پارس جم

عنوان اندازه (KB)
فرم خوداظهاری پیمانکاران 66.48 879f7829-5944-4c33-9769-d3d9518ddee2.pdf
آگهی روزنامه 56.49 74765dd9-f2ab-4cb3-8a51-994513fba435.pdf
فرم استعلام ارزیابی کیفی 299.80 354f39dd-20ef-4ecd-8674-7f811e4dfb13.pdf
آگهی سایت 590.76 3ceb897c-4b02-4c7e-8bf4-c197b7199bd1.pdf