جزییات مناقصه و مزایده

تامین برق پایدار و اجرای 12 طرح اصلاحی برق رسانی ناحیه غیر صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/6032tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تامین برق پایدار و اجرای 12 طرح اصلاحی برق رسانی ناحیه غیر صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین برق پایدار و اجرای 12 طرح اصلاحی برق رسانی ناحیه غیر صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 247.71 7af63283-96c5-4809-85aa-031bcdb1fc80.pdf
مناقصه گران مشارکتی 101.37 329597ed-2ac0-4e63-ae3d-c2039eb4c086.pdf
آگهی روزنامه 77.44 ab62b13e-114d-4f76-8415-5980311b069d.pdf
ارزیابی کیفی 239.22 c6e30b17-68fb-4f22-87ef-592e2c6e9222.pdf
آگهی سایت 599.44 6f05fc84-5f9f-49e3-87a9-08c0b3feb4b6.pdf