جزییات مناقصه و مزایده

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه هفتم شامل فازهای 17 و 18 و عملیات مشترک (تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار گاز)

مناقصه

99/7029

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه هفتم شامل فازهای 17 و 18 و عملیات مشترک (تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار گاز)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه هفتم شامل فازهای 17 و 18 و عملیات مشترک (تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار گاز)

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 63.78 58367cdc-29b3-4580-85d9-8604f0a1b330.docx
آگهی روزنامه 245.73 7b29b74f-654b-4b5b-878a-e2e613a03249.docx
ارزیابی کیفی 297.40 a5c89eb0-3e2b-4958-945a-2e5f95609bc4.docx
آگهی سایت 440.41 9058ae1d-b99b-44e4-a461-cb3f00479111.docx