جزییات مناقصه و مزایده

خرید کانکس سرد خانه ای زیر صفر و بالای صفر -ساخت داخل

مناقصه

99/025R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید کانکس سرد خانه ای زیر صفر و بالای صفر -ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید کانکس سرد خانه ای زیر صفر و بالای صفر -ساخت داخل 

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1258.44 9bd1191b-30dd-4429-baee-015866dae23d.pdf
آگهی سایت 338.45 d5e50f5e-7df2-40d1-97d6-2c0de8a80e67.pdf