جزییات مناقصه و مزایده

انجام عملیات بهره‌برداری، تنظیفات محوطه‌های صنعتی و غیر‌صنعتی و نمونه‌برداری، انجام آزمایشات، حمل و تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2081

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام عملیات بهره‌برداری، تنظیفات محوطه‌های صنعتی و غیر‌صنعتی و نمونه‌برداری، انجام آزمایشات، حمل و تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام عملیات بهره‌برداری، تنظیفات محوطه‌های صنعتی و غیر‌صنعتی و نمونه‌برداری، انجام آزمایشات، حمل و تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 142.27 a7a3d837-18ad-480f-8b50-3acd19895c3c.pdf
آگهی روزنامه 135.00 20f51305-027d-4f3c-a585-30afb0f35b1c.doc
ارزیابی کیفی 1054.86 240b89a6-f74d-47f3-9ad6-221d80d24ded.pdf
آگهی سایت 345.81 3f557e31-a36c-47da-b96a-8a0b788f23c8.pdf