جزییات مناقصه و مزایده

FLAME DETECTOR DARK SCAN SENSOR TYPE: TC401ACADF

مناقصه

99/003R8

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FLAME DETECTOR DARK SCAN SENSOR TYPE: TC401ACADF

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

FLAME DETECTOR DARK SCAN SENSOR TYPE: TC401ACADF

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 175.00 b863ec15-90c2-409e-bcc3-14394a8167c8.doc
آگهی سایت 34.89 43a00089-4c7c-4036-9153-e40238c9312b.docx