جزییات مناقصه و مزایده

احداث اتاقک اپراتوریضد انفجار واحد 106 پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی (ارزیابی کیفی به روش ارزیابی ساده)

مناقصه

99/6034 تجدید

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث اتاقک اپراتوریضد انفجار واحد 106 پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی (ارزیابی کیفی به روش ارزیابی ساده)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

احداث اتاقک اپراتوریضد انفجار واحد 106 پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی (ارزیابی کیفی به روش ارزیابی ساده)

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 93.08 bdc5f686-b732-4e49-8a66-f331f0d1a1e9.pdf
مناقصه گران مشارکتی 108.13 1ec654f4-6a82-4e2c-81db-8ce15ba2f81f.pdf
آگهی فراخوان 1291.25 9233f8dc-0d71-49cd-b291-53735228a8ec.pdf
ارزیابی کیفی 409.37 974b205c-c8d8-4cd5-ae6a-575a77975372.pdf