جزییات مناقصه و مزایده

خرید کابل فشار ضعیف (ساخت داخل)

مناقصه

99/016R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید کابل فشار ضعیف (ساخت داخل)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید کابل فشار ضعیف (ساخت داخل)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 210.18 0c62f084-5b81-4862-a285-bcc36b003deb.pdf
آگهی سایت 142.34 e90bce72-7ba9-4bfa-8d4b-3ea8769ba716.pdf