جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

مناقصه

99/3078

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 746.54 af7e034e-3c84-4408-b3bf-cf5054472129.pdf
آگهی روزنامه 278.00 46f2e856-db69-415a-87ad-6a0cc23ce5c9.DOC
ارزیابی کیفی 648.54 924b5343-65bd-4a9c-bf3a-deec32add418.pdf
آگهی سایت 938.60 dcfd7638-99c8-4072-916e-2c718ce64c56.pdf