جزییات مناقصه و مزایده

خرید BOLT & NUTاز تولیدکنندگان داخلی

مناقصه

99/097

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید BOLT & NUTاز تولیدکنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید BOLT & NUTاز تولیدکنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.58 77c2b696-c7a1-435b-8955-848d44fa7b78.docx
آگهی سایت 62.50 c9f772e1-f206-4c9e-8158-c8bca8e03c17.doc