جزییات مناقصه و مزایده

" PIPE UNIT 108"

مناقصه

99/027

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" PIPE UNIT 108"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" PIPE UNIT 108"  

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.00 2f7b4594-5ed3-4d23-9297-ad717f34f04d.doc
آگهی سایت 81.50 7f4a98a0-4067-473d-9a61-1d2f509f4888.doc