جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم

مناقصه

99/4084

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 95.95 44df71a9-25c0-43af-8d1f-8d9f4eb8ab5a.pdf
آگهی روزنامه 276.50 8e9e2c87-8481-444e-bfdb-35643c1b5678.doc
ارزیابی کیفی 1354.27 343761e4-2780-4ccc-980c-e6544e3a4305.pdf
آگهی سایت 488.21 35c03a5b-0f3c-450d-9c8b-71d7d88613a0.pdf