جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2073

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 83.08 2ea4e146-7ce4-4bc5-aa72-6648309c6d06.pdf
آگهی روزنامه 135.00 0366502e-0274-450c-9b11-3a1993a16b06.doc
ارزیابی کیفی 1631.94 ae29f1c4-76af-48c6-b146-6407038f785a.pdf
آگهی سایت 770.63 9a38e19a-8894-4506-9970-085dad511782.pdf