جزییات مناقصه و مزایده

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره مینی بوس و وسایط نقلیه سبک بنزینی با راننده پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/5069

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره مینی بوس و وسایط نقلیه سبک بنزینی با راننده پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره مینی بوس و وسایط نقلیه سبک بنزینی با راننده پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 35.23 17c06e7a-42c0-47e1-8556-ba89fc985c33.docx
آگهی روزنامه 252.95 793bcb8f-7d84-4067-a911-182af207de79.docx
ارزیابی کیفی 1557.58 efd12b5e-0a65-4d86-8a41-662d254535e7.pdf
آگهی سایت 425.11 35dcaba4-7f9a-48e7-ba9e-a824cd82364c.docx