جزییات مناقصه و مزایده

خرید GASKETاز تولید کنندگان داخل

مناقصه

99/095

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید GASKETاز تولید کنندگان داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید GASKETاز تولید کنندگان داخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 162.00 debc8bd7-3e45-4a35-812a-5dbd16d10813.doc
آگهی سایت 25.38 037f2a57-a747-419f-99fb-0fdeefc0b9b0.docx