جزییات مناقصه و مزایده

خرید بشکه

مناقصه

99/015R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید بشکه

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید بشکه