جزییات مناقصه و مزایده

خرید FILTER ELEMENT (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

مناقصه

99/014R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید FILTER ELEMENT (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید   FILTER ELEMENT (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)