جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مشاوره ای بازنگری و به روزآوری مطالعات HAZOP، HAZID، SIL، SVA آنالیز پیامد و ارزیابی ریسک، مدل سازی سه بعدی و ارایه طرح واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه ششم

مناقصه

99/6035

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات مشاوره ای بازنگری و به روزآوری مطالعات HAZOP، HAZID، SIL، SVA آنالیز پیامد و ارزیابی ریسک، مدل سازی سه بعدی و ارایه طرح واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه ششم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات مشاوره ای بازنگری و به روزآوری مطالعات HAZOP، HAZID، SIL، SVA آنالیز پیامد و ارزیابی ریسک، مدل سازی سه بعدی و ارایه طرح واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه ششم

عنوان اندازه (KB)
راهنمای شرکت در مناقصه 519.30 89600a61-76cd-46d7-a502-4fccc088df6d.pdf
اظهار نامه 81.83 addc35a3-91d1-42b7-8482-67ee1bcba67b.pdf
ارزیابی فنی 97.36 acd3149b-ea10-41f8-950c-0f492d983d57.pdf
گزارش شناخت 534.53 2dcf8e08-f0db-43c4-bad4-ad435a375140.pdf
آگهی روزنامه 89.72 e07bed9d-7a31-4016-a579-e6099e585ce9.pdf
ارزیابی کیفی 1136.93 c31a334f-0acd-4228-9cc7-0979d3b19f6a.pdf
آگهی سایت 438.55 85d8901e-3fe2-4009-b77b-3a8eb20f4653.pdf