جزییات مناقصه و مزایده

تامین برق پایدار و اجرای 12 طرح اصلاحی برق رسانی ناحیه غیر صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/6032

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تامین برق پایدار و اجرای 12 طرح اصلاحی برق رسانی ناحیه غیر صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین برق پایدار و اجرای 12 طرح اصلاحی برق رسانی ناحیه غیر صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 266.64 e19164bc-2912-4220-b05b-12bf8d75bcc9.pdf
مناقصه گران مشارکتی 108.31 1b616fc8-b8bf-44cd-b603-2a077e8061d2.pdf
آگهی روزنامه 77.32 7591c706-7516-4de3-92c3-b2b5433b4f76.pdf
ارزیابی کیفی 704.53 50d76f1c-0eed-489a-b6a0-89870e7302e8.pdf
آگهی سایت 1449.97 a19a00ec-a2c3-4db8-89aa-aee448bb0eb2.pdf