جزییات مناقصه و مزایده

نصب هادی قرقره ای جمع شونده به همراه اصلاح ارتینگ مخازن میعانات گازی پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/9034

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

نصب هادی قرقره ای جمع شونده به همراه اصلاح ارتینگ مخازن میعانات گازی پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

نصب هادی قرقره ای جمع شونده به همراه اصلاح ارتینگ مخازن میعانات گازی پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 398.71 b295562b-d725-4a3f-99e1-fdadd3fe5ecf.pdf
گزارش شناخت 28.45 7fe24c3a-6a06-44e2-bdd6-d7b82ca93826.docx
آگهی فراخوان 362.13 184d8d0c-d936-4b02-b77f-ada04603f13d.pdf