جزییات مناقصه و مزایده

خرید Nut&Bolt / Stud Bolt از تولید کنندگان داخلی

مناقصه

98/139

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Nut&Bolt / Stud Bolt از تولید کنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید Nut&Bolt / Stud Bolt از تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 172.50 6e0f7c28-834d-4471-ad14-7a469ce3211a.doc
آگهی سایت 25.44 e83daad0-c2bc-45be-97e2-51181b147494.docx