جزییات مناقصه و مزایده

خرید ( ساخت و طراحی مبدل حرارتی ) – فقط محصولات ساخت داخل

مناقصه

99/010R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ( ساخت و طراحی مبدل حرارتی ) – فقط محصولات ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید ( ساخت و طراحی مبدل حرارتی ) – فقط محصولات ساخت داخل