جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مشاوره طرح استقرار و پیاده سازی سیستم یکپارچه تعمیر و نگهداری ابنبه و ساختمانهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/843tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات مشاوره طرح استقرار و پیاده سازی سیستم یکپارچه تعمیر و نگهداری ابنبه و ساختمانهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

   خدمات مشاوره طرح استقرار  و پیاده سازی سیستم یکپارچه تعمیر و نگهداری ابنبه و
ساختمانهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 323.23 9f9a39a5-25da-4bf4-b776-db60cea6b80b.pdf
آگهی روزنامه 91.37 1ba3ce7e-b27f-4f4c-8d54-bb3a3e9943b5.docx
گزارش شناخت 76.87 4d7ba73b-0a21-4b0d-a9b2-2cdb35d7cfde.pdf
آگهی سایت 330.66 7f0c8ac7-4e26-41ce-ba13-26ef9eac7040.pdf