جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط لوله انتقال کندانس از درین خط 4-CL-105-12101 به درام 105-D-103 و همچنین اجرای خط FG جهت پیش راه اندازی واحد 104

مناقصه

99/8009

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای خط لوله انتقال کندانس از درین خط 4-CL-105-12101 به درام 105-D-103 و همچنین اجرای خط FG جهت پیش راه اندازی واحد 104

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اجرای خط لوله انتقال کندانس از درین خط 4-CL-105-12101 به درام 105-D-103

و همچنین اجرای خط FG جهت پیش راه اندازی واحد 104


عنوان اندازه (KB)
فرم قرارداد مشارکت مدنی 234.61 52ef8ba6-f2f1-4b89-bfb0-a35d9b6201fc.pdf
ارزیابی کیفی 374.90 45d5e5c9-57c0-4635-b94b-c306ceb9aaf2.pdf
آگهی سایت 1163.37 d94eb627-930e-4467-8755-5ec0deccc8d9.pdf