جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌ پالایشگاه هفتم شامل فازهای 17و18 پارس جنوبی و عملیات مشترک(تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار )

مناقصه

99/7028

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌ پالایشگاه هفتم شامل فازهای 17و18 پارس جنوبی و عملیات مشترک(تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار )

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌ پالایشگاه هفتم شامل فازهای 17و18 پارس جنوبی و عملیات مشترک(تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار )

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 218.72 e232a9b7-47d4-4704-b170-afcc0fcb1066.pdf
آگهی روزنامه 241.88 34ff8cff-5348-48be-b94d-9e0c945b12bf.docx
ارزیابی کیفی 233.39 a4c9f2dd-2268-4ac9-b288-b133b132dac7.docx
آگهی سایت 436.43 7bd16f6a-bf42-459b-839b-425230ad78b9.docx