جزییات مناقصه و مزایده

خرید GASKET

مناقصه

99/060

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید GASKET

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید GASKET

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.03 7a7453d7-608f-4b5e-b610-a4429b69275f.docx
آگهی سایت 80.50 b4d2833e-7c41-4e29-ba5e-0e0a2af0bf08.doc