جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مشاوره ای ایجاد سند / به روز آوری فرایند مطالعات (HAZOP,HAZID,SVA, PIP , PLAN ERP/EAP) پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/4086

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات مشاوره ای ایجاد سند / به روز آوری فرایند مطالعات (HAZOP,HAZID,SVA, PIP , PLAN ERP/EAP) پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات مشاوره ای ایجاد سند / به روز آوری فرایند مطالعات (HAZOP,HAZID,SVA, PIP , PLAN  ERP/EAP) پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
اضهارنامه ظرفیت آماده بکار 34.97 277be1c6-9107-41d7-80c6-c97e0992cbf3.pdf
گزارش شناخت 556.87 bfb56648-c6df-4a2b-b620-7194a4442837.pdf
آگهی سایت 222.40 66d07d31-f289-4c70-a647-6e24a3066cc6.pdf
ارزیابی کیفی 628.67 7b7eacea-c41f-42d8-b91b-b26a34f39280.pdf