جزییات مناقصه و مزایده

احداث پله و پلتفرم در سایت صنعتی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/2075tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث پله و پلتفرم در سایت صنعتی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

احداث پله و پلتفرم در سایت صنعتی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 135.00 9c3766c0-e692-4a9c-8a63-f67546fb1610.doc
ارزیابی کیفی 359.04 b361ef02-2326-4b87-8ac1-f1dccbc0f24d.pdf
آگهی سایت 783.31 94241705-8a42-4cf1-8ce2-b29a3aaccb48.pdf