جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز کمپ ها و ستاد

مناقصه

99/883

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز کمپ ها و ستاد

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز کمپ ها و ستاد

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 272.00 1d0c7582-36f3-4638-ae7b-5371133b5fb2.doc
آگهی سایت 656.61 d7ecb186-93cd-493a-8b63-5909d930e233.pdf