جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات نگهداشت و انبارش کالا شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/874

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات نگهداشت و انبارش کالا شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات نگهداشت و انبارش کالا  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی   

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 31.80 6ef9876d-8c1f-4b57-af5a-5905bd828811.pdf
آگهی سایت 472.28 4fb8f502-1d4f-469f-8bcf-97938cd1439e.pdf