جزییات مناقصه و مزایده

خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم (فازهای 20و21) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/8007tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم (فازهای 20و21) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم (فازهای 20و21) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 222.68 a21e8250-9f81-43d0-8279-1b4bbca9f818.pdf
فرم قرارداد مشارکت مدنی 125.11 8f69be18-16b2-4b63-a6ef-80f3daf06e3c.pdf
آگهی روزنامه 275.00 606a7af1-5a40-4077-8d06-ecdb33f764aa.doc
ارزیابی کیفی 926.57 5a316265-1ed9-467a-b29f-1c812fac98c4.pdf
مناقصه گران مشارکتی 597.00 f53895fd-0816-4147-a855-29b1c8f7a4b0.pdf
آگهی سایت 643.90 01dbd5b3-91db-4219-b6a0-abda48d9d64c.pdf