جزییات مناقصه و مزایده

" باطری نیکل کادمیوم"

مناقصه

99/018

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" باطری نیکل کادمیوم"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" باطری نیکل کادمیوم"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.00 dd09cf9e-e27c-4a76-a987-1c2b3b3d2d00.doc
آگهی سایت 122.50 03fcdd6f-83d8-4c18-aa63-febd15d9c179.doc