جزییات مناقصه و مزایده

ELECTRO MOTOR UNIT COMPLETE "WINKELMANN

مناقصه

99/007R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ELECTRO MOTOR UNIT COMPLETE "WINKELMANN

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ELECTRO MOTOR UNIT COMPLETE "WINKELMANN

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 416.51 b583d8dd-d4c3-4344-a209-16259402b6fd.pdf
آگهی سایت 121.34 9d15d9ab-31ca-41ab-a1a4-6aef9ded27ad.pdf