جزییات مناقصه و مزایده

POSITIONER “SIEMENS”

مناقصه

99/07R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

POSITIONER “SIEMENS”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

POSITIONER “SIEMENS”