جزییات مناقصه و مزایده

خرید BASKET STRAINER- GASKET RUBBER(فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

مناقصه

98/005R1 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید BASKET STRAINER- GASKET RUBBER(فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 خرید   BASKET STRAINER- GASKET RUBBER(فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)