جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای میکروپایل فونداسیون ساختمان اداری و دیوار حائل محوطه پالایشگاه هفتم

مناقصه

98/7022tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

پروژه اجرای میکروپایل فونداسیون ساختمان اداری و دیوار حائل محوطه پالایشگاه هفتم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

پروژه اجرای میکروپایل فونداسیون ساختمان اداری و دیوار حائل محوطه پالایشگاه هفتم

عنوان اندازه (KB)
فرم خوداظهاری پیمانکاران 100.32 7ffbaae5-d4aa-45a3-a725-43afc9a69d7d.PNG
گزارش شناخت 90.61 74112e98-fa43-478d-8d17-0379a0539a1e.pdf
آگهی روزنامه 53.88 90504cab-7920-4f01-8f4c-4cb7d75c4893.pdf
ارزیابی کیفی 2349.54 30a85c20-1283-475d-aeda-9826e1d6f292.pdf
آگهی سایت 214.27 41d1ee16-c6f2-4a15-b951-c4035d75b619.pdf