جزییات مناقصه و مزایده

تامین یک دستگاه دمنده هوا نوع لوب (AIR BLOWER LOBE TYPE ) از طریق سازندگان داخلی

مناقصه

99/022

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین یک دستگاه دمنده هوا نوع لوب (AIR BLOWER LOBE TYPE ) از طریق سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین یک دستگاه دمنده هوا نوع لوب (AIR BLOWER LOBE TYPE )  از طریق سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 189.50 cbf53c53-fd85-48d7-b4d6-72371826d06c.doc
آگهی سایت 88.50 1f94356c-e57f-47bc-9f97-1ab4b616e8e5.doc