جزییات مناقصه و مزایده

خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه دهم(فازهای 19) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/10009

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه دهم(فازهای 19) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه دهم(فازهای 19) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 111.09 9fa3ee57-887d-47f7-a971-7e7de564c1fe.pdf
فرم قرارداد مشارکت مدنی 62.81 85f8809f-1f48-40fc-9240-0e7df867e915.pdf
مناقصه گران مشارکتی 597.00 e0f881e4-f716-4b53-8abb-9b09e8ae22a0.pdf
آگهی روزنامه 43.75 e01b3ba4-1f62-4532-b6f9-5ca065cc161d.pdf
ارزیابی کیفی 493.59 fdbddb1f-1772-4412-90af-54529644fcdd.pdf
آگهی سایت 628.83 2b2dcfb2-eee8-4268-8887-e48881e8fd5c.pdf