جزییات مناقصه و مزایده

خرید گسکت از تولیدکنندگان داخلی

مناقصه

99/045

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید گسکت از تولیدکنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید گسکت از تولیدکنندگان داخلی