جزییات مناقصه و مزایده

بهینه‌سازی واحدهای بازیافت گوگرد با رویکرد اصلاح رنگ گوگرد تولیدی به زرد روشن در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

آگهی مناقصه شناسایی مشاور/پیمانکار

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بهینه‌سازی واحدهای بازیافت گوگرد با رویکرد اصلاح رنگ گوگرد تولیدی به زرد روشن در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

بهینه‌سازی واحدهای بازیافت گوگرد با رویکرد اصلاح رنگ گوگرد تولیدی به زرد روشن در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی