جزییات مناقصه و مزایده

بررسی و مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه, مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/857tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بررسی و مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه, مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

بررسی و مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه, مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر

و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 160.00 04972756-fbcf-437b-b7c0-eb65beb928bb.pdf
گزارش شناخت 170.73 6eb04b72-124c-4907-ba70-3c8f4e6ebdc7.pdf
ارزیابی کیفی 279.18 080663df-cb21-476c-9ada-4ff1134d9c61.pdf
آگهی روزنامه 29.01 9f3948b4-dab9-456b-b1d6-14acbbc22d3f.docx