جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات محوطه پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/3076

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات محوطه پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 انجام خدمات  فضای سبز و تنظیفات محوطه پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی   

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 277.50 c3f253da-4d33-4248-8466-058351122a26.DOC
ارزیابی کیفی 1856.00 75cca1f2-cd45-46d8-956f-6509323ca6fa.pdf
آگهی سایت 694.21 89a229fd-96cf-4522-a21d-ea31c3507fb5.pdf