جزییات مناقصه و مزایده

CHECK VALVE 20 & 24 INCH

مناقصه

99/001R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

CHECK VALVE 20 & 24 INCH

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

CHECK VALVE 20 & 24 INCH

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 182.50 8dc8e93a-e088-4a4d-a53b-9f010f0a02a0.doc
آگهی سایت 54.50 18f70ad2-cd24-44a2-9e0f-76cf184b088c.doc