جزییات مناقصه و مزایده

خرید P/F AIR BLOWER

مناقصه

99/009R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید P/F AIR BLOWER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید         P/F AIR BLOWER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 230.75 a919b095-2ba3-4407-ad7f-3d682cd3cd93.pdf
آگهی سایت 259.47 cdc0e227-be69-4d0a-83aa-050913ec69d6.docx