جزییات مناقصه و مزایده

خرید P/F RECIPROCATING OFFGAS COMPRESSOR “NUOVO PIGNONE”

مناقصه

99/008R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید P/F RECIPROCATING OFFGAS COMPRESSOR “NUOVO PIGNONE”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید P/F RECIPROCATING OFFGAS COMPRESSOR “NUOVO PIGNONE”           

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 219.62 a207b9c1-8f6d-4cc7-af57-bc9c15a6c976.pdf
آگهی سایت 1412.71 8edc41c2-04f0-48bd-bd31-0285c00bdbf6.docx