جزییات مناقصه و مزایده

CORROSION INHIBITOR INJECTION PACKAGE

مناقصه

99/001R8

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

CORROSION INHIBITOR INJECTION PACKAGE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

CORROSION INHIBITOR INJECTION PACKAGE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 174.50 968796da-a748-44c8-8293-907ba711f3c9.doc
آگهی سایت 35.75 4831ffd4-bebf-43bd-a7bf-4d99e2003199.docx