جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات بازرسی فنی پالایشگاه های نهم و دهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/9028tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات بازرسی فنی پالایشگاه های نهم و دهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات بازرسی فنی پالایشگاه های نهم و دهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 73.28 dac6855e-4ea4-423d-9f9c-ba608afbb8d4.docx
ارزیابی کیفی 422.47 299ef8ac-10c5-4133-b41c-99cef8c02ede.pdf
آگهی سایت 463.00 f12c4355-56a0-4968-89fd-382434b95a3e.doc
آگهی روزنامه 276.50 06cade8a-86c8-4946-b105-c41d96c43786.doc