جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک پالایشگاه پنجم

مناقصه

99/5067

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک پالایشگاه پنجم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک پالایشگاه پنجم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1802.56 e7851330-bd55-4629-a94e-3c48cdff7255.pdf
آگهی روزنامه 276.00 d087fc64-a3a3-446a-8c86-ce8d42d3b519.doc
آگهی سایت 424.75 0682bca9-75cc-4ded-bf42-b42f42b28807.docx
گزارش شناخت 90.93 f6317048-ded5-4bb6-938b-07b78090b0d6.docx