جزییات مناقصه و مزایده

فنس های پیرامونی پالایشگاه چهارم

مناقصه

99/4081

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

فنس های پیرامونی پالایشگاه چهارم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

فنس های پیرامونی پالایشگاه چهارم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1069.65 3b0d6863-8cad-4aa5-a8fe-fb11d747eb4e.pdf
آگهی سایت 497.13 f05a95fe-e1dd-4adb-9709-015a282da070.pdf
آگهی روزنامه 277.50 93a398a8-f125-42a4-a69a-fff3e5b6520c.doc